-

Exergaming 1200×630

Exergaming JYU Fysioterapia & Kuntoutus -messuilla