-

Teknologia näyttöön perustuvassa kuntoutuksessa –vaikuttavuus ja merkityksellisyys

Exergaming JYU Fysioterapia & Kuntoutus -messuilla

Pelillisyys, virtuaalitodellisuus ja robotiikka tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia kasvavaan digitalisoituvaan palvelutarpeeseen kuntoutuksen alalla. Etäkuntoutus ja siihen liittyvät erilaiset teknologiset ratkaisut ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua kuntoutukseen, ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Millaisia kokemuksia kuntoutujilla ja ammattilaisilla on uudesta teknologiasta? Onko teknologiaa hyödyntävä kuntoutus vaikuttavaa? Mitä sanoo tieteellinen tutkimus? Näihin kysymyksiin haemme vastausta Jyväskylän yliopistossa toteutetuissa tutkimuksissa: ETSY, INNO, ROVA ja BEE –hankkeet*.

Digiloikka etäkuntoutuksessa

Digiloikka on tapahtunut myös kuntoutuksessa. Etänä toteutettu ohjaus ja neuvonta yhdistettynä pelillisyyteen ja virtuaalitodellisuuteen sekä näiden eri yhdistelmät mahdollistavat kuntoutujan tukemisen esimerkiksi vastaanottoajasta ja paikasta riippumatta. Etäteknologia ja siihen liittyvien ohjausmenetelmien jatkuva kehittyminen vaatii fysioterapeuteilta ja muilta kuntoutusalan ammattilaisilta kouluttautumista, mutta myös asenteellista muutosta uusien menetelmien haltuunotossa.

Kuntoutuksessa käytettävä teknologian käytön tutkimukset ovat suuntautuneet käytettävyyden tutkimuksiin, mutta kuntoutujien subjektiivisia kokemuksia teknologian käytöstä on tutkittu huomattavasti vähemmän. Kuntoutuksessa käytettäviä teknologioita ja sovelluksia tulisi tutkia vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden näkökulmasta.

Robotiikka

Robotiikkaa käytetään enenevästi fysioterapeuttien vastaanotoilla. Yleisimmin sitä käytetään neurologisessa kuntoutuksessa tehostamassa esimerkiksi kävelyharjoittelua tai yläraajaharjoittelua. Fysioterapiassa yleisimmin käytössä oleva robotiikka jaetaan karkeasti kahteen ryhmään; puettavaan exoskeleton -robotiikkaan sekä raajan distaaliosaan kiinnitettävään end-effector –robotiikkaan. Näiden lisäksi kuntoutuskäytössä on mm. erilaisia sosiaalisia robotteja, joista voi olla hyötyä esimerkiksi muistisairaiden tai lasten kuntoutuksessa.

Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuuden (VR) avulla voidaan simuloida erilaisia harjoitteluympäristöjä ja erilaisia todentuntuisia olosuhteita kuntoutuksessa. Virtuaalitodellisuuden sovellutukset kuntoutuksessa vaihtelee. Immersio on keskeistä. Sillä tarkoitetaan sitä, miten todentuntuisen uppoutumisen kokemuksen järjestelmästä voi saada. Aihetta koskeva kuntoutustutkimus lähtee yksinkertaisimmillaan tietokoneen näytöstä, mutta immersiivisyys paranee, kun käytetään esimerkiksi VR-laseja tai VR-kypärää, haptisia järjestelmiä (tuntopalaute) ja äänimaailmaa aistikokemuksen rikastuttamiseksi.

Kuntoutus videopelaamalla

Yksi virtuaalitodellisuuden ilmentymä kuntoutuksessa on pelillistetty, eli tietokonepeleillä toteutettu harjoittelu. Sitä voi hyödyntää tavanomaisen kuntoutuksen lisänä tai kuntoutus voidaan toteuttaa kokonaan peliharjoitteluna esimerkiksi fysioterapeutin vastaanotolla tai sairaalan osastolla. Lisäksi pelillistetty kuntoutus mahdollistaa itsenäisen harjoittelun esimerkiksi kuntoutujan omassa kodissa tietokoneen avulla.

Onko peliharjoittelu vaikuttavaa?

Kuntoutuksen asiantuntijoita ja tutkijoita kiinnostaa peliharjoittelussa se, lisääkö menetelmä kuntoutujan sitoutumista harjoitteluun lisäten harjoittelumäärää ja kuntoutuksen vaikuttavuutta? Jyväskylän yliopistossa meneillään oleva BEE-tutkimus laajentaa pelillistetyn kuntoutuksen vaikuttavuustutkimusta henkilöryhmiin, joilla ei ole neurologisia sairauksia.

Kokemuksen ääni kuuluu

Laadullinen tutkimus nostaa kuntoutujien ja henkilökunnan kokemukset ja äänen kuuluviin. Jyväskylän yliopiston teknologia-avusteisen kuntoutuksen tutkimuksissa laadullinen tutkimus ja määrällinen vaikuttavuustutkimus ovat toteutettu rinnakkain. Laadulliseen aineistoon perustuvat tutkimustulokset haastavat kehittämään ja räätälöimään kuntoutuksessa käytettäviä ohjausmenetelmiä ja teknologioita vastaamaan erilaisten kuntoutujien tarpeita yksilöllisesti sopivalla tavalla.

*Tutkimushankkeet Jyväskylän yliopistossa

ETSY & INNO

Etäteknologia sydänkuntoutuksessa, Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut (JYU ja Kuntoutus Peurungan sekä Kelan etäkuntoutushankkeet)

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-kuntoutuksen-kehittaminen-kelan-hankkeet-etakuntoutus-hanke

ROVA

Virtuaalikuntoutus, lisätty todellisuus ja robotiikka –vaikuttavuus ja merkityksellisyys (JYU ja Kelan tutkimushanke)

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/rova

BEE

Pelillistetty kuntoutus – kuntoutuspelien vaikuttavuus toimintakykyyn ikääntyneillä henkilöillä (Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE), jossa yhteistyökumppaneina JYU, Turun AMK, Oulun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala, Keski-Suomen keskussairaala ja kansallisia yrityksiä)

https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/bee

Outi Ilves JYU Fysioterapia & Kuntoutus -messuilla

Outi Ilves
Projektitutkija, TtT, ft
ROVA-hanke

Maarit Janhunen JYU Fysioterapia & Kuntoutus -messuilla

Maarit Janhunen
Väitöskirjatutkija,TtM, ft (AMK)
BEE-hanke

Marjo-Riitta Anttila JYU Fysioterapia & Kuntoutus -messuilla

Marjo-Riitta Anttila
Väitöskirjatutkija,TtM, sh (AMK)
ETSY & INNO -hankkeet

Kuva: Petteri Kivimäki

 

Aiheet esillä Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtumassa

Tutkimushankkeiden aiheet ovat esillä Fysioterapia & Kuntoutus -koulutuspäivien posterinäyttelyssä. Koulutuspäivät järjestetään verkkotapahtumana 22.-23.4.2021.

Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuma järjestetään kokonaisuudessaan seuraavan kerran syksyllä 2022. Tällöin mukana messut ja koulutuspäivät.

Lisätietoja koulutuspäivistä